Συνάντηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Δ.Παπαστεργίου με τη Διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης

kedetn Συνάντηση του Προέδρου της ΚΕ∆Ε ∆.Παπαστεργίου με τη ∆ιοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και ∆ια βίου Μάθησης Συνάντηση πραγματοποίησαν σήμερα ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, κ. ∆ημήτρης Παπαστεργίου με τον Πρόεδρο του ∆Σ ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ κ. Κωνσταντίνο ∆έρβο και τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη ∆ελακουρίδη, στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στους νέους και στην ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη μνεία και στη Στρατηγική Europe Goes Local, η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και στοχεύει στη δυναμική συμμετοχή των νέων που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, ενισχύοντας παράλληλα τον ευρωπαϊκό δημόσιο βίο.
Όπως δήλωσε ο κ. ∆ημήτρης Παπαστεργίου, «η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί βήμα έκφρασης για τους νέους, με στόχο τη συμμετοχή τους στον πολιτικό βίο των ∆ήμων». Ο κ. Κωνσταντίνος ∆έρβος τόνισε ότι «η συνεργασία του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ και της ΚΕ∆Ε εντάσσεται σε ένα νέο αποφασιστικό πλαίσιο και αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικό όφελος στην ανάπτυξη πολιτικών από τους νέους για τους ίδιους τους νέους».