Ειδοποίηση για Ανακομιδές (ενταφιασμοί κατά τα έτη 2005 και προγενέστερα στο Β’ Κοιμητήριο Σπάρτης)

logo dimou Spartis 1«Ειδοποίηση για Ανακομιδές, προς συγγενείς-οικείους θανόντων που ενταφιάστηκαν κατά τα έτη 2005 και προγενέστερα στο Β’ Κοιμητήριο Σπάρτης».

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου Σπάρτης (Αποφ. Δ.Σ. 263/20-06-2012, ΑΔΑ: Β41ΒΩ1Ν-6ΞΜ) σύμφωνα με το οποίο «Η ανακομιδή οστών ενεργείται εντός μηνός από την παρέλευση … 7/ετίας στο Β' Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών, από την ημερομηνία ταφής… Παράταση προθεσμίας επιτρέπεται το πολύ μόνο για ένα χρόνο…», η Υπηρεσία με Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων καλεί τους συγγενείς-οικείους των θανόντων που αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι εμφαίνονται ενταφιασμένοι κατά τα έτη 2005 και προγενέστερα, στους τομείς Β’ & Γ’ του Β’ Κοιμητηρίου Σπάρτης (βλέπε σχεδιάγραμμα), όπως προσέλθουν άμεσα στην Υπηρεσία, για να διευθετήσουν το θέμα των εκταφών των οικείων τους, διότι έχει επέλθει κορεσμός στο εν λόγω κοιμητήριο.

Μετά την πάροδο ενός μηνός από την παρούσα ανακοίνωση, δηλαδή μετά τις 25/3/2020, εάν οι υπόχρεοι των τάφων που προαναφέρθηκαν δεν ενδιαφερθούν, ο Δήμος Σπάρτης θα προχωρήσει σταδιακά σε υπηρεσιακές ανακομιδές / εκταφές, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

 Oμοίως καλούνται οι συγγενείς-οικείοι των θανόντων, οι οποίοι εμφαίνονται ενταφιασμένοι κατά τα έτη 2005 και προγενέστερα, στους υπόλοιπους τομείς Δ’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’ & Η’ του Κοιμητηρίου, όπως διευθετήσουν άμεσα το θέμα των εκταφών των οικείων τους (θα ακολουθήσει άμεσα ανάλογη ανακοίνωση περί υπηρεσιακών ανακομιδών).

Υπηρεσία με Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων: Μαγούλα Σπάρτης, τέως Δημαρχείο Δ. Μυστρά, Τηλ: 2731361133

Μιχάλης Αναστασιάδης

Γεωπόνος Γ.Π.Α. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής

MSc Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση

Δήμος Σπάρτης

Δ/νση Τ.Υ.Χ.Υ.Δο.Π. (Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος)

Τμήμα Π.Ε.Π.Π. (Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Σ.Α., Κοιμητηρίων, Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου, Υδροληψιών Ιδιωτών, Δημοτικών Αρδευτικών Δικτύων, Υδραυλικών εργασιών, κ.ά.),

Προϊστάμενος, βαθμ.Α'.

Μαγούλα (παλιό Δημαρχείο), ΤΚ 23100

Τηλ: 27313 61134

Fax: 27313 61135

Σχεδιάγραμμα των τομέων του Β Κοιμητηρίου