osmbanner2

Πώς χτίστηκε το Γυμνάσιο Καστορείου

Γράφει ο Παναγιώτης Ξιάρχος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΙΑΡΧΟΣ
Παναγιώτης Γεωργίου Ξιάρχος
κάτοικος καστορείου και γεννηθείς εις καστόρειον λακωνίας το έτος Φεβρουαρίου 15- 1895 ανεχώρησεν δια τας Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής το έτος 1914. Το έτος 1950 και μήνα 22 Νοεμβρίου και ημέραν τετάρτην έκαμον ως πρωτεργάτης και ενέργειαν να συμβουλευθώ πώς πρέπει να κάμνω δια να έχωμεν επιτυχίαν του μεγάλου έργου να ιδρυθεί Γυμνάσιον εις καστόρειον (Καστανιά του Νομού λακωνίας (Λακεδαίμονος) αλλά επειδή είμαι συνδρομητής της ελληνικής εφημερίδας όνομα ελεύθερον βήμα και η εφημερίς έχει δικηγόρον και δίδει συμβουλάς εις διαφόρους ερωτήσεις οι οποίες δημοσιεύονται εις την εφημερίδα απεφάσισα να γράψω τι πρέπει να πράξω δια να έχωμεν επιτυχίαν εις το έργον αυτό ανέγερσιν, γυμνασίου εις καστόρειον λακωνίας έγραψα εις την εφημερίδα το έτος 1950 Νοεμ. 22 ημέραν Τετάρτη.Κύριε Συντάκτα
σας παρακαλώ πάρα πολύ εάν είναι δυνατόν να γράψετε εις το Ελευύερον Βήμα και να με συμβουλεύσετε τι πρέπει να πράξω δια ότι σας γράφω. Από την Αμερικήν ανεχώρησεν η κυρία Αγγελοπούλου Αμερικανίς καταγωγής εκ Χάρτφορτ Κονν εις Ελλάδα διέμεινε εν Ελλάδι εν έτος εις το Καστόρειον της Σπάρτης και έκαμνεν πολλά καλά δια το καστόρειον εις το οποίον εγεννήθη ο σύζυγός της Δημήτριος Γεωρ. Αγγελόπουλος είδε ότι είναι απαραίτητον να κάμνει γυμνάσιον και Σουίμην Πουλ. τους υπεσχέθη ότι θα φροντίσει και θα εργασθεί όπως γίνει το έργον αυτό το εξέτασεν με τον Νομάρχην Σπάρτης και με την επιτροπήν του Καστορείουτης έδωσαν συμβόλαια εμπιστοσύνης και θα κάμνει έρανον από Έλληνας της Αμερικής και η ίδια θα δωρήσει μεγάλο , ο Έλληνας εργολάβος της είπεν ότι θα στοιχίσει 40 χιλιάδες δολλάρια πως ημπορεί να γίνει ένα έργον πρέπει να σχηματισθεί επιτροπή εδώ να γίνουν 10 μέλη να εκλέξωμεν την κυρίαν Δημητρίου Αγγελοπούλου Πρόεδρον και Ταμίαν και οι άλλοι σύμβουλοι τα χρήματα που πρέπει να καταθέτονται εις την εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εδώ εις μίαν τράπεζαν του Χάρτφορτ. Η κυρία Αγγελοπούλου αφίχθη εις Αμερικήν προ δύο εβδομάδων με εκάλεσε και με ερώτησε με τι τρόπον ημπορεί να γίνει το έργον αυτό και της απάντησα θα γράψω εις τον Εθνικόν Κήρυκα διότι είμαι τακτικός αναγνώστης. Είναι τρόπος να αποτανθούμε εις τον Αμερικανόν Πρόξενον ίσως να λάβωμεν βοήθειαν από το Μάρσαλ Πλαν να κάμνωμεν έρανον με άλλες υπογραφές Αμερικανών πολιτών.
Εγώ κατάγομαι εκ Καστορείου της Σπάρτης είμαι Αμερικανός πολίτης του Χάρτφορτ Κανν θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ όπως δημοσιεύσετε εις το Ελεύθερον Βήμα τι πρέπει να γίνει το ζήτημα αυτό.
σας χαιρετώ μεθ' υπολήψεως τακτικός Αναγνώστης του Εθνικού Κήρυκος Π.Γ. Ξ. Παναγιώτης Γεωργίου Ξιάρχος.
Δημοσιεύθη Απάντησις
Αυτό το οποίο εσκέφθητε είναι το φρονιμότερον και το επισημότερον θα σχηματίσετε μία επιτροπή και αφού εκλεγούν οι αξιωματούχοι θα ανοίξετε έναν λογαριασμόν εις μίαν αυτόθι Τράπεζαν υπό το όνομα Έρανος Καστορείου και θα αρχίσετε την διενέργειαν τούτου. Η κεντρική επιτροπή δύναται να σχηματίσει Υποεπιτροπάς εις άλλας πόλεις και να αποστέλλουν το προϊόν του Εράνου των να κατατίθεται εις την αυτόθι Τράπεζαν και όταν συμπληρωθεί το απαιτούμενον ποσόν το αποστέλλετε εις την ελλάδα προς την εκεί επιτροπήν Ανεγέρσεως του έργου δια την ενέργειαν των διατυπώσεων προς ίδρυσιν επιτροπής εράνου και έναρξιν τούτου, καλόν θα ήτο να συμβουλευθείτε δικηγόρον της πόλεώς σας ώστε να γίνουν όλα σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας και ως προς Αίτησιν, οικονομικής ενισχύσεως από το Μάρσαλ Πλαν εν Ελλάδι δια την ανοικοδόμησιν του έργου. καλόν θα ήτο να συνεννοηθείτε με την εις Καστόρειον επιτροπήν και με τον Νομάρχην οίτινες θα ενεργήσουν τα δέοντα εκεί και εάν χρειασθούν την βοήθειάν σας να σας γράψουν πώς πρέπει να ενεργήσετε.

Παναγιώτης Γεωργίου Ξιάρχος
προς Ίδρυσιν επιτροπής
πρώτον
Πανκαστοριακός Έρανος
Yπέρ Ανεγέρσεως Γυμνασίου εν Kαστόρειον Σπάρτης
National Hendguarten;;;;;
Κεντρική επιτροπή
85 west Market st. Newark 3
New Jercey N.J. U.S.A.
office and Board of truetees;;;;;;
Ηλίας Κακούνης
Louis Kakounis
Αγησίλαος Κορτζής
Agis Korzis
Γεώργιος Μουτής
George Moutis
Ιωάννης Νικητάκης
John Nikitakis
Jannew Giannitsas
Thomas Manos
James Agelopoulos
George Trombos
John Callns;;;;
Peter Xiarchos
Peter Papadopoulos
John Grammen;;
Anthoni Antonakis
Alek Baskourelos
Σωματείον Καστοριτών
;;;;;;;;;;;

Πρωτεργάτης
παναγιώτης Γ. Ξιάρχος
Πανκαστοριακός έρανος καστορείου Λακωνίας
Υπέρ Ανεγέρσεως γυμνασίου εις καστόρειον Λακωνίας
Διεύθυνσις του Συλλόγου καστοριτών
85 West Market st. New Ark N.J.
είπα εις τον σύλλογον πρέπει
Να διορισθούν αξιωματούχοι και διορίσαμεν
Ηλίας Κακούνης- Πρόεδρος
Αγησίλαος κορτζής Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Νικητάκης Νιου αρκ
Δημήτριος Γιαννίτσας Νιου Αρκ
Θωμάς Μάνος Νιου Αρκ
Γεώργιος Τζελέπης Νιου Αρκ
Δημήτριος Αγγελόπουλος Κοννέκτικατ
Γεώργιος Τρομπόπουλος Νιου Αρκ
Ιωάννης Καλλιάνης Ιλλινόις
Παναγιώτης Ξιάρχος Κοννέκτικατ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος Νιου Αρκ
Ιωάννης Κραμποβίτης Πρίνσιπορ Κονν
Αντώνιος Αντωνάκης Λην- Μαss
Αλέξανδρος Μπασκουρέλος Wουάσινκτον Δ.C

Δωρητήριον Οικ;;;;;;;;
εις Καστόρειον
Βασιλικούλα Δωρήτρια
δια Νοσοκομεία
αλλά το μετέτρεψα εις Γυμνάσιον

Η επιτροπή αποτελούμενη
Ηλίαν Κακούνην Πρόεδρον
Θ. Μάνον Ταμίαν, Γεώργιον Μουτήν Γραμματέα
Δημ. Γιαννίτσαν , Χρ. Γαλανόπουλον Παναγιώτην Ξιάρχον Αντων Αντωνάκης Δημήτριον αγγελόπουλον
ποιείται έκκλησιν προς τους Απανταχού πατριώτας, όπως βοηθήσουν το κατά δύναμιν δια την αποπεράτωσιν του κοινωφελούς έργου αποστέλλοντας βοηθήματα εις την διεύθυνσιν Kastania Mutual Benefit League
85 market st. National Hendguarten;;;;;

Διενεργείται Έρανος δια την ίδρυσιν Πλήρους Γυμνασίου εις Καστόρειον
Newark N.J.
Πρωτοβουλία αποδήμων Καστανιωτών ανεγείρεται εις Καστ. της Σπάρτης Γυμνάσιον. Αικατερίνη Αγγελοπούλου έφερε τα χαρτιά τα παρέδωσεν εις τον Παναγ. Γ. Ξιάρχον να φροντίσει δια μέσου πατριωτών συλλόγους Καστανιάς εν Αμερική προς ίδρυσιν Γυμνασίου Π. Ξιάρχος έκαμεν πρωτοβουλίαν εις τον σύλλογον Newark και Π. Ξιάρχον η Κατερίνη και ο Δημήτριος Αγγελόπουλος στο Νιούαρκ άρχισεν ο έρανος Κραμποβίτης Αλέκος 100 δολ. Λιναρδάκης Γεω. 100 δολ. Μουτής Παναγιώτης 100 δολ. Κορτζής Αγησ. 100 δολ. Σύλλογος καστανιωτών δολ. 2.000 Αγγελ. Δημ. 1.000 αδελφ. Καλλιάνη 1.000.
Σύλλογος Καστανιωτών John Man 350 δολ. Τρομπόπουλος Γεώργιος 300 δολ. Γυναικείος Σύλλογος Νιούαρκ 500 δολ. Τουτούλης Ιω. 250 δολ. Αντων. Αντωνάκης 100 δολ. Π. Ξιάρχος 100 δολ. Conn. 100 δολ. οικογένεια Η. Καλλιάνη Κουμούτσος Κώστας 100 δολ. Νικητάκης Σταύρος 100 δολ. Μουτής Ιωάννης 100 δολ.

Kastoritans Mutual Benefit League
"KASTOR"
Headquarters: 85 WEST MARKET STREET
NEWARK 3. NEW JERCEY
Newark 6-2-51
Αγαπητέ κ. Ξιάρχο υγιαίνετε
Εναγωνίως αναμένομεν επιστολήν σας ύστερα από την υπόσχεσιν που είχατε δώσει ότι θα μας κατατοπίζατε σχετικά επί των ενεργειών σας ως αναφορά το ζήτημα της ανεγέρσεως του Γυμνασίου εις Καστανιάν.
Θεωρήσαμεν λοιπόν σκόπιμον αφού δεν ελάβομεν επιστολήν σας να προσκαλέσωμεν μίαν τακτικήν συνεδρίασιν των μελών του συλλόγου Καστανιωτών η οποία επραγματοποιήθη στις 4 Φεβρουαρίου ε. έ. και ασχολήθηκε ειδικά για το ζήτημα που ενδιαφέρει και απασχολεί το χωριό μας. Πάρθηκε απόφασις με αρκετήν πλειοψηφίαν ότι ο σύλλογος είναι διατεθειμένος να προσφέρει ένα ανάλογον ποσόν χρημάτων εκ του ταμείου προς ενίσχυσιν του σκοπού αυτού.
Έχοντας υπόψιν μας το ενδιαφέρον σας τας ενεργείας σας την πρωτοβουλίαν καθώς και τας υποσχέσεις σας όταν ήλθατε στο Newark
θεωρήσαμεν απαραίτητον να σας καταστήσωμεν ενημέρους των εδώ ενεργειών μας δι' αυτής μας της επιστολής και να σας παρακαλέσωμεν εάν έχετε την καλοσύνην να μας απαντήσετε εάν κατορθώσατε και ήλθατε εις επαφήν με τα πρόσωπα εκείνα που υπεσχέθητε ότι θα συνεννοηθείτε όπως έλθετε στο Newark δια να συζητήσωμεν και ενεργήσωμεν όλοι από κοινού προς καλυτέραν και αποτελεσματικοτέραν επιτυχίαν του σκοπού αυτού.
Έχοντας υπόψιν μας το ενδιαφέρον σας πιστεύομεν απόλυτα ότι θα μας καταστήσετε ενήμερους των ενεργειών σας όπως ενώσωμεν τας προσπαθείας μας από κοινού οργανωμένα και συνολικά προς αποτελεσματικήν επιτυχίαν.
Η ολομέλεια του Συλλόγου εξουσιοδότησε την ανωτέρω επιτροπήν να επικοινωνήσει μαζί σας καθώς με κυρίαν Αγγελοπούλου και με Ιωαν. Καλλιάνην των οποίων αποστέλλομεν σήμερον παρομοίας επιστολάς όπως καθορίσωμεν το συντομότερον μίαν συγκέντρωσιν εδώ εις το Newark η οποία θα λάβει χαρακτήρα εύθυμης βραδιάς τη συμμετοχή όλων εσάς που θα πρέπει να φροντίσετε να παρευρεθείτε..................δυνατόν.....να συζητήσωμεν αναλυτικά το όλον ζήτημα και να το βάλωμεν σε πρακτική εφαρμογή.
Εκείνο που απαιτούμε από εσάς είναι να μας καθορίσετε ημερομηνίαν πότε δύνασθε να επισκεφθείτε το Newark για να προσκαλέσουμε και προετοιμάσουμε τη συνεδρίαση αυτή η οποία μετά θα πάρει χαρακτήρα χοροεσπερίδος.
με εκτίμηση η εξουσιοδοτημένη επιτροπή
Γεώργιος Τζελέπης
Αναστάσιος Μάνος
Ηλίας Κακούνης
Ιωάννης Δ. Νικητάκης
επροσθέσαμεν τον κύριον Ιωάννην Κορτσήν

Παναγιώτης Γ. Ξιάρχος
Καστορείου Ίδρυσιν Γυμνασίου
Επαρέδωσα
πολλά επίσημα χαρτιά του Γυμνασιάρχη
Σαράντος Ν. Τσουλουχόπουλος
έτος 1974
Έρανος Αμερικής
δια την ίδρυσιν
Γυμνασίου Καστορείου.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.